ພາສາ ລາວ - La langue lao ບົນ ລາວເເພນ

໑໐- ອັກຂຣະວິທີ

ຂຽນລົງ ເມື່ອ ວັນທີ : ໑ ເດືອນ ພຶສຈິກາ/ພະຈິກ/novembre  ຄສ. 2016.

ອັກຂຣະວິທີ ຫມາຍເຖິງ ວິທີ ອ່ານ ເເລະ ວິທີ ຂຽນ ອັກຂຣະ ຫລື ອັກສອນ ໃຫ້ ເຂົ້າກັນ ຫລື ການຂຽນ ພຍາງ ເເຕ່ລະພຍາງ ໃຫ້ ຖືກ ຕາມ ຫລັກ ທີ່ ໄດ້ບົ່ງໄວ້ ໃນ ໄວຍາກອນ ເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງ ການຂຽນ ອັນນີ້ ຄົນລາວ ມັກ ຮຽກກັນ ວ່າ ການສະກົດ ເເຕ່ຫາກວ່າ ຫລັກ ອັນນີ້ ບໍ່ ເເມ່ນ ຫລັກອື່ນຫລັກໄກ ເເຕ່ ເປັນ ພຽງ ຫລັກ ທີ່ ກົມ ວັນນະຄະດີ ລາວ ໄດ້ບັນຍັດ ໄວ້ ຢ່າງ ເປັນ ຣະບຽບ ນັ້ນເອງ

ເພິ່ນ ໄດ້ເເບ່ງ ໄວຍາກອນ ລາວ ເປັນ ສີ່ ພາກ ຄື

  • ອັກຂຣະວິທີ ທີ່ ບົ່ງບອກ ການອ່ານ ເເລະ ການຂຽນ ພຍາງ ເທົ່ານັ້ນ ໃຫ້ ຖືກຕ້ອງ ຕາມ ຫລັກ ໄວຍາກອນ
  • ວາຈີວິພາກ ທີ່ ບົ່ງບອກ ການໃຊ້ ຖ້ອຍຄໍາ ໃຫ້ ຖືກຕ້ອງ ກັບ ການປາກເວົ້າ ຂອງ ພາສາ ລາວ
  • ວາກຍະສັມພັນ ທີ່ ບົ່ງບອກ ການຂຽນ ປໂຍກ ຕ່າງໆ ໃຫ້ ຖືກຕ້ອງ ກັບ ພາສາ ລາວ
  • ສັນທະລັກສນະ ທີ່ ບົ່ງບອກ ວິທີ ເເຕ່ງ ກາບກອນ ຕ່າງໆ
SPIP | ເກາະກ່າຍອອກ /Se déconnecter ] | | ຮ່າງ ເວັບໄຊ | ຕິດຕາມ ການດໍາເນີນ ຂອງ ເວັບໄຊ /Suivre la vie du site RSS 2.0