ພາສາ ລາວ - La langue lao ບົນ ລາວເເພນ

ຄໍາສົນທິ

ວັນອັງຄານ ທີ ໓໑ ເດືອນ ກໍຣະກະດາ/ກໍຣະກົດ/juillet  ຄສ. 2012, ໂດຍ ກັດຕຸ Phouphetlinthong - ຄໍາເເພວ ພູເພັຊຣລິນທອງ

ທາຕຸສາດ || Etymologie / Etymology

 • “ຄໍາ” ເປັນ ນາມ ເເລະ ເປັນ ຄໍາລາວ ທີ່ ເພິ່ນ ໃຊ້ກັນ ມາ ເເຕ່ ດັ້ງເດີມ ຫມາຍຄວາມວ່າ ມາ ເເຕ່ ໃດໆ ເເລ້ວ ຈົນ ເຮົາ ນໍາ ຮອຍ ບໍ່ ເຖິງ ຫລື ຈະ ເວົ້າ ໄດ້ ອີກຢ່າງນຶ່ງ ວ່າ ເກີດ ມີ ມາ ເເຕ່ ມື້ໃດ ກໍ ບໍ່ ຮູ້
 • “ສົນທິ” ມາ ຈາກ ເຄົ້າ ບາລີ ສັນທິ[Sandhi] ຊຶ່ງ ເເປວ່າ ຕໍ່ ຈອດ ໂຮມ

ໂຄສະຖານ || Phonétique / Phonetics

 • “ຄໍາ” ມີ ສຽງສັ້ນ ເເລະ ສຽງ ສູງຢ່ອນ ຊຶ່ງ ຫມາຍຄວາມວ່າ ສຽງ ຂອງ ຄໍານີ້ ເລີ້ມ ຈາກ ສຽງສູງ ເເລະ ດັກ ລົງ ມາ ຢຸດ ຢູ່ ສຽງກາງ
 • “ສົນ” ມີ ສຽງສັ້ນ ເເລະ ສຽງຫອງ ຊຶ່ງ ສຽງຫອງ ຫມາຍເຖິງ ສຽງ ທີ່ ເລີ້ມ ຈາກ ສຽງຕໍ່າ ເເລະ ເຈີດ ຂຶ້ນ ໄປ ຈົບ ຢູ່ ສຽງສູງ
 • “ທິ” ມີ ສຽງສັ້ນ ເເລະ ສຽງກາງຢ່ອນ ຊຶ່ງ ເລີ້ມ ຈາກ ສຽງກາງ ເເລະ ດັກລົງ ມາ ຢຸດ ຢູ່ ສຽງຕໍ່າ
 • “ສົນທິ” ມີ ສຽງສັ້ນ ທັງ ສອງ ພຍາງ ຊຶ່ງ ພຍາງຫນ້າ ມີ ສຽງຫອງ ເເລະ ພຍາງທ້າຍ ທີ ສຽງສູງຢ່ອນ

ລວງຍາວ ຂອງ ສຽງສັ້ນ ເເລະ ສຽງຍາວ ມີ ສໍ່າກັນ ເເຕ່ ເພິ່ນ ຈະ ອ່ານ ຄໍາ ທີ່ ມີ ສຽງສັ້ນ ໄວ ກວ່າ ຄໍາ ທີ່ ມີ ສຽງຍາວ

ຄວາມຫມາຍ || Définition / Definition
ສົນທິ ຫມາຍເຖິງ ການເເຜງ ອັກສອນ ທີ່ ມີ ຢູ່ ດ້ວຍກັນ ສາມ ຢ່າງ ເຊັ່ນ ການເເຜງ ສຣະ ນຶ່ງ ການເເຜງ ພຍັນຊນະ ນຶ່ງ ເເລະ ການເເຜງ ນິກຄະຫິດ ນຶ່ງ || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Combinaisons

ສົນທິ ສາມ ເເບບ ດັ່ງກ່າວ ຄື ສຣະສົນທິ ( Sara sandhi ) ພຍັນຊນະສົນທິ ( Vyañjana sandhi / Byañjana sandhi ) ເເລະ ນິກຄະຫິດສົນທິ ( Niggahita sandhi )

ຕົວຢ່າງ ໑ - ສຣະສົນທິ ບາລີ
ສິ່ງ ທີ່ ເຮົາ ຮຽກ ສຣະຫນ້າ ຂອງ ຄໍາຫລັງ ຫມາຍເຖິງ ຄໍາ ທີ່ ເລີ້ມຕົ້ນ ດ້ວຍ ສຣະ ຊຶ່ງ ມີ ຢູ່ ໃນ ເເຕ່ ພາສາ ບາລີ ຢ່າງດຽວ ຜິວ່າ ເຮົາ ທຽບ ຄໍາ ດັ່ງກ່າວ ໃສ່ ພາສາ ລາວ ມັນ ຈະ ເປັນ ຄໍາ ທີ່ ເລີ້ມຕົ້ນ ດ້ວຍ ຕົວອໍ ( ◌ອ◌ ) ເເລະ ທີ່ ມີ ເຄົ້າ ມາ ຈາກ ພາສາ ບາລີ ເເລະ ສັນສະກຣິດ ຢ່າງດຽວ ດັ່ງ ອະທິປະໄຕ ອິສຣະ ອັມຕະ ເປັນຕົ້ນ

ການເເຜງ ອັກຂຣະ ໃນ ບັ້ນ ສຣະສົນທິ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ໄດ້ຖືກ ຈັດ ຕາມ ປຶ້ມ ຂອງ ພຣະ ເຖຣະ ນາຣັດ [1]

 1. ເມື່ອ ສຣະຫລັງ ຂອງ ຄໍາຫນ້າ ຕໍ່ ກັບ ສຣະຫນ້າ ຂອງ ຄໍາຫລັງ ສຣະຫລັງ ຂອງ ຄໍາຫນ້າ ຈະ ຖືກ ລຶບ
  • ໂລກະ[Loka] + ອັຄຄະ[Agga] = ໂລກັຄຄະ[Lokagga] => ໂລກັກຄະ || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Le maître du monde / Chief of the world
  • ປັຍຍາ[Paññā] + ອິນທຣິຍະ[Indriya] = ປັຍຍິນທຣິຍະ [Paññindriya] => ປັນຍິນຊຣິຍະ => ປັນຍິນຊີ || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Faculté de la sagesse / Faculty of wisdom
  • ສັພໂພ[Sabbo] + ເອວະ[Eva] = ສັພເພວະ[Sabbeva] => ສັບເພວະ || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. En vérité, tous les / Verily all


 2. ກໍຣະນີ ທີ່ ສຣະຫນ້າ ຂອງ ຄໍາຫລັງ ຫາຍຕົວ ໄປ
  • ຈາຍາ[Chāyā] + ອິວະ[Iva] = ຈາຍາວະ[Chāyāva] || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Comme une ombre / Like a shadow
  • ອິຕິ[iti] + ອະປິ[Api] = ອິຕິປິ[Itipi] || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Tel effet ??? / Such indeed
  • ປາໂຕ[Pāto] + ເອວະ[Eva] = ປາໂຕວະ[Pātova] || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Tôt le matin / Early morning


 3. ສຣະອິອີ[I] ສຣະອຸອູ[U] ຫາຍໂຕ ເເລະ ເເທນຕົວ ດ້ວຍ ສຣະເອ[E] ເເລະ ສຣະໂອ[O]
  • ອຸປະ[Upa] + ເອໂຕ[Eto] = ອຸເປໂຕ[Upeto] ( ປະກອບ ດ້ວຍ ) || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Constitué / Constituted
  • ສຸຣິຍະ[Suriya] + ອຸທະຍະ[Udaya] = ສຸຣິຍຸທະຍະ [Suriudaya] => ສຸຣິໂຍທຍ [Suriyodaya] => ສຸຣິໂຍທັຍ => ສຸຣິໂຍໄທ = ຕາເວັນຂຶ້ນ || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Lever du soleil / Sunrise


 4. ສຣະອະ ເປັນ ສຣະອາ ສຣະອິ ເປັນ ສຣະອີ ສຣະອຸ ເປັນ ສຣະອູ ສຣະເອ ເປັນ ສຣະ ອາ ສຣະອິ ເປັນ ສຣະອາ
  • [Buddha] + [Anussati] = [Buddhānussati] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Réflexion sur le bouddha / Reflextion on the buddha
  • ຄັຈຈາມິ[Gacchāmi] + ອິຕິ[iti] = ຄັຈຈາມີຕິ[Gacchāmīti] => ຄັດສາມີຕິ || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Que je vais / That I go
  • ພະຫຸ[Bahu] + ອຸປະກາໂຣ[Upakāro] = ພະຫູກາໂຣ[Bahūkāro] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Très utile / Very helpful
  • ສະເຈ[Sace] + ອະຍັງ[ayaŋ] = ສະຈາຍັງ[Sacāyaŋ] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Si ce, si cet, si cette / If this
  • ອິທານິ[Idāni] + ອະຫັງ[Ahaŋ] = ອິທານາຫັງ[Idānāhaŋ] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Maintenant, je / Now I


 5. ສຣະຫນ້າ ຂອງ ຄໍາຫລັງ ຫາຍໂຕ ໄປ
  • ໂລກັສສະ[Lokassa] + ອິຕິ[Iti] = ໂລກັສສາຕິ[Lokassāti] => ໂລກັດສາດ || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Ainsi, pour le monde ??? / Thus to the world
  • ວິ[Vi] + ອະຕິກກະມະ[Atikkama] = ວີຕິກກະມະ[Vītikkama] => ພິຕິກກັມ => ພິຕິກັມ || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Transgression
  • ສາທຸ[Sādhu] + ອິຕິ[Iti] = ສາທູຕິ[Sādhūti] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / Thus good
  • ຊີວິຕະເຫຕຸ[Jīvitahetu] + ອະປິ[Api] = ຊີວິຕະເຫຕູປິ[Jīvitahetūpi] => ຊີວິດເຫຕຸ || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Même pour l’amour de la vie ??? / Even for the sake of life


 6. ເມື່ອ ພຍາງ ເຕ[Te] ເມ[Me] ເຍ[Ye] ຕາມ ດ້ວຍ ສຣະ ດັ່ງນັ້ນ ສຣະເອ[E] ຈະ ເເຜງ ເປັນ ຕົວຍໍ[Y]
  • ເມ[Me] + ອາຍັງ[Ayaŋ] = ມຍະຍັງ, ມຍາຍັງ[Myayaŋ, myāyaŋ] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / This by me
  • ເຕ[Te] + ອາຍັງ[Ahaŋ] = ຕຍະຫັງ, ຕຍາຫັງ[Tyahaŋ, tyāhaŋ] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / I to thee
  • ເຍ[Ye] + ອັສສະ[Assa] = ຍຍັສສະ, ຍຍາສສະ[yyassa, yyāssa] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / Those to him


 7. ສຣະອິ[I] ສຣະອີ[Ῑ] ເເລະ ສຣະອຸ[U] ສຣະໂອ[O] ຕາມ ດ້ວຍ ສຣະ ເເລະ ສຣະ ດັ່ງກ່າວ ຈະ ເເຜງ ເປັນ ຕົວຍໍ[Y] ( ◌ຍ◌ ) ຫລື ຕົວວໍ[V] ( ◌ວ◌ )
  • ວິ[Vi] + ອາກະໂຕ[Ᾱkato] = ວຍາກະໂຕ[Vyākato] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Proclamé / Proclaimed
  • ສຸ[Su] + ອາຄະຕັງ[Ᾱgataŋ] = ສວາຄະຕັງ[Svāgataŋ] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / Welcome
  • ອະນຸ[Anu] + ເອຕິ[Eti] = ອັນເວຕິ[Anveti] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Suit / Follows
  • ໂກ[Ko] + ອັຕໂຖ[Attho] = ກວັຕໂຖ[Kvattho] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / What good
  • ໂສ[So] + ອະຍັງ[Ayaŋ] = ສວະຍັງ, ສວາຍັງ[Svayaŋ, Svāyaŋ] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / He this


 8. ຕິ[Ti] ທີ່ ມາ ຈາກ ອະຕິ[Ati] ນຶ່ງ ອິຕິ[Iti] ເເລະ ປະຕິ[Pati] ຕາມ ດ້ວຍ ສຣະຫນ້າ ຂອງ ຄໍາຫລັງ ອັກຂຣະ ຂອງ ຄໍາ ທັງສອງ ຈະ ເເຜງ ເປັນ ພຍັນຊນະ ຈຈ[cc]
  • ອະຕິ[Ati] + ອັນຕັງ[Antaŋ] = ອັຈຈະຕັງ[Accataŋ] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / Exeedingly
  • ອະຕິ[Ati] + ເອຕິ[Eti] = ອັຈເຈຕິ[Acceti] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / Surpasses
  • ອະຕິ[Ati] + ໂອທາໂຕ[Odāto] = ອັຈໂຈທາໂຕ[Accodāto] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / Very white
  • ອິຕິ[Iti] + ເອຕັງ[Etaŋ] = ອິຈເຈຕັງ[Iccetaŋ] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / Thus that
  • ປະຕິ[Pati] + ອາຫະຣະຕະ[Ᾱharati] = ປັຈຈາຫະຣະຕິ[Paccāharati] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / Brings back


 9. ອະພິ[Abhi] ຕາມ ດ້ວຍ ສຣະ ທີ່ ເເຜງ ເປັນ ອັພພະ[Abbha] ???
  • ອະພິ[Abhi] + ອຸຄຄະໂຕ[Uggato] = [Ubbhuggato] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / Arose


 10. ອະທິ[Adhi] ຕາມ ດ້ວຍ ສຣະ ທີ່ ເເຜງ ເປັນ ອັຊຊະ[Ajjha]
  • ອະທິ[Adhi] + ອາຄະມະ[Ᾱgama] = ອັຊຊາຄະມະ[Ajjhāgama] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / Attained


 11. ພຍັນຊນະ ຕ[t] ທ[d] ນ[n] ມ[m] ຍ[y] ຣ[r] ລ[ḷ] ເເລະ ວ[v] ທີ່ ຖືກ ຂຽນ ຢູ່ ຫນ້າ ສຣະ
  • ອັຊຊະ[Ajja] + ອັຄເຄ[Agge] = ອັຊຊະຕັຄເຄ[Ajjatagge] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / From today
  • ອັຕຕະ[Atta] + ອັຕຖະ[Attha] = ອັຕຕະທັຕຖາ[Attadattha] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / Self-good
  • ອິໂຕ[Ito] + ອະຍະຕິ[Ayati] = ອິໂຕນາຍະຕິ[Itonāyati] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / Comes from here
  • ອິທາ[Idha] + ອາຫຸ[Ᾱhu] = ອິທະມາຫຸ[Idhamāhu] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / Here they say
  • ໂສ[So] + ເອວະ[Eva] = ໂສເຍວະ[Soyeva] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / He himself
  • ນິ[Ni] + ອັຕະຣັງ[Antaraŋ] = ນິຣັນຕະຣັງ[Nirantaraŋ] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / Withouth an interval, intermittent
  • ຈະ[Cha] + ອະພິຍຍາ[Abhiññā] = ຈະລັພພິຍຍາ[Chaḷabbhiññā] => ຈະລັບພິນຍາ || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / Six kinds of higher knowledge
  • ຕິ[Ti] + ອັນຄິກັງ[Aṇgikaŋ] = ຕິວັນຄິກັງ[Tivaṇgikaŋ] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / Three factorsສຣະສົນທິ ໃນ ໄວຍາກອນ ລາວ
ຫມາຍເຖິງ ສຣະສົນທິ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ກ່າຍ ມາ ຈາກ ໄວຍາກອນ ລາວ ເເລະ ທີ່ ຕົກ ຢູ່ ໃນ ລັກສນະ ສາມ ຢ່າງ ນີ້ ຄື

 • ສຣະທ້າຍ ຂອງ ຄໍາຫນ້າ ຖືກ ລືບ ເເລະ ປ່ອຍ ໃຫ້ ສຣະຫນ້າ ຂອງ ຄໍາຫລັງ ດໍາເນີນ ຕໍ່ໄປ
 • ສຣະທ້າຍ ຂອງ ຄໍາຫນ້າ ຖືກ ລືບ ເເລະ ສຣະຫນ້າ ຂອງ ຄໍາຫລັງ ປ່ຽນ ຮູບ ເປັນ ຮູບ ໃຫມ່ ດັ່ງ ອາ ອິ ເອ ອຸ ອູ ເປັນຕົ້ນ
 • ສຣະທ້າຍ ຂອງ ຄໍາຫນ້າ ຄືດັ່ງ ອິ[ິ] ອີ[ີ] ປ່ຽນ ເປັນ ຕົວຍໍ[◌ຍ◌] ເເລະ ປ່ຽນ ອຸ[ຸ] ອູ[ູ] ເປັນ ຕົວວໍ[◌ວ◌] ສ່ວນ ສຣະຫນ້າ ຂອງ ພຍາງຫລັງ ຂຶ້ນ ຢູ່ ກັບ ກໍຣະນີ ເພາະ ບາງທີ ກໍ ບໍ່ ຖືກ ປ່ຽນ

ເເຕ່ ຢ່າ ລືມ ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ ໄດ້ພິສູດ ເເລະ ກໍ ບໍ່ ໄດ້ເເປ ຄໍາເຄົ້າ ບາລີ ທຸກໆ ຄໍາ ທີ່ ນໍາ ມາ ໃຊ້ ເປັນ ຕົວຢ່າງ ນະ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ( ຄໍາ ເຫລົ່ານີ້ ອາດ ຈະ ບັນຈຸ ຢູ່ ໃນ ບົດ ອະໄວຍະຍະ ເເລ້ວ ເເລະ ຖ້າ ມີ ຈິງ ກະຣຸນາ ທ່ານ ຖື ບົດ ອະໄວຍະຍະ ເປັນ ຫລັກ )

 • ສຣະທ້າຍ ຂອງ ຄໍາຫນ້າ ຖືກ ລືບ ເເຕ່ ສຣະຫນ້າ ຂອງ ຄໍາຫລັງ ຢັ້ງ
  • ນະຣະ[Nara] + ອິນທະ[Inda] = ນະຣິນທະ ==> ນະຣິນທ ==> ນະຣິນ ==> ນະເຣນ ==> ນໍຣິນ ( ພຣະຣາຊາ )
  • ມະຫາ[Mahā] + ໂອສະທະ[Osadha] = ມະໂຫສະທະ ==> ມະໂຫສທ ==> ມະໂຫສົດ
  • ພຸທທະ[Buddha] + ໂອວາທະ[Ovāda] = ພຸທໂທວາທະ ==> ພຸດໂທວາທ ==> ພຸດໂທວາດ
  • ມະຫາ[Mahā] + ອັສຈັຣຣະຍະ[?] = ມະຫັສຈັຣຣະຍະ ==> ມະຫັສຈັຣຍ ==> ມະຫັສຈັນ ( ຫນ້າງຶດ )
  • ອະນະ[Ana] + ເອກະ[Eka] = ອະເນກະ[Aneka] ==> ອເນກ[ອະ-ເຫນກ]
  • ມຸນິ[Muni] + ອິນທະ[Inda] = ມຸນິນທະ ==> ມຸນິນທ ==> ມຸນິນ ( ຈອມນັກປາດ ຊຶ່ງ ຫມາຍເຖິງ ພຣະພຸທເຈົ້າ )

 • ສຣະທ້າຍ ຂອງ ຄໍາຫນ້າ ຖືກ ລຶບ ເເລະ ສຣະຫນ້າ ຂອງ ຄໍາຫລັງ ປ່ຽນ ຮູບ ເປັນ ຮູບ ໃຫມ່ ດັ່ງ ອາ ອິ ເອ ອຸ ອູ ເປັນຕົ້ນ
  • ຄະຣຸ[Garu] + ອຸປັຕຖັມພະ[?] = ຄະຣູປະຖັມພ ==> ຄຣູປະຖັມ ( ຄວາມເບິ່ງເເຍງ ຂອງ ຄຣູບາ ອາຈານ )
  • ສຸກຂະ + ອະພິປາລະ = ສຸກຂາພິປາລະ ==> ສຸກຂາພິປາລ ==> ສຸຂາພິບາລ ==> ສຸຂາພິບານ
  • ສຸກຂະ[Sukkha] + ອຸທະຍະ[Udaya] = ສຸກໂຂທະຍະ ==> ສຸກໂຂທຍ ==> ສຸໂຂທັຍ ==> ສຸໂຂໄທ ( ຊຶ່ງ ອີງ ຕາມ ປຶ້ມ ຂອງ ໄທຍ )
  • ສາທາຣະນະ + ອຸປະໂພຄະ = ສາທາຣະນູປະໂພຄະ ==> ສາທາຣະນູປະໂພຄ ==> ສາທາຣະນຸປະໂພກ
  • ນະຍະ[Naya] + ອຸປາຍະ[Upaya] = ນະໂຍປາຍະ ==> ນະໂຍບາຍ
  • ປະຊາ + ອະທິປະຕະຍະ = ປະຊາທິປະຕະຍະ ==> ປະຊາທິປະຕັຍ ==> ປະຊາທິປະໄຕ
  • ມະຫາ[Mahā] + ອິສິ[Isi] = ມະເຫສິ ==> ມະເຫສີ ( ພຣະຣາຊີນີ )
  • ຣາຊະ + ອະທິຣາຊະ[Adhirāja] = ຣາຊາທິຣາຊະ ==> ຣາຊາທິຣາຊ ==> ຣາຊາທິຣາດ ( ກະສັດ ຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ ຫລື ພຣະເຈົ້າຈັກພັດ )
  • ຣາຊະ[Rāja] + ອຸປັຕຖັມພະ[?] = ຣາຊູປະຖັມພະ ==> ຣາຊູປະຖັມ ( ການຄໍ້າຊູ ຂອງ ພຣະຣາຊາ )

 • ສຣະທ້າຍ ຂອງ ຄໍາຫນ້າ ເຊັ່ນ ອິ[ິ] ອີ[ີ] ປ່ຽນ ເປັນ ຕົວຍໍ[◌ຍ◌] ເເລະ ອຸ[ຸ] ອູ[ູ] ປ່ຽນ ເປັນ ຕົວວໍ[◌ວ◌] ສ່ວນ ສຣະຫນ້າ ຂອງ ພຍາງຫລັງ ຂຶ້ນ ຢູ່ ກັບ ກໍຣະນີ ເພາະ ບາງທີ ເພິ່ນ ກໍ ບໍ່ ປ່ຽນ
  • ກິຕຕິ + ອາກະຣະ = ກິຕຕິຍາກະຣະ ==> ກິຕຍາກຣ ==> ກິຕຍາກອນ[ກິດ-ຕະ-ຍາ-ກອນ]
  • ທະນຸ + ອາຄະມະ = ທະນະວະ + ອາຄະມະ ==> ທັນວາຄົມ ==> ທັນວາ ( ເດືອນ ທັນວາ ຣາສີ ທະນູ )
  • ມະຕິ[Mati] + ອະທິປາຍະ[Adhippāya ?] ( Intention ) ==> ມະຕະຍະ + ອະທິປາຍະ = ມະຕະຍາທິປາຍ ==> ມັຕຍາທິບາຍ ( ອະທິບາຍ ຄວາມເຫັນ )


ຕົວຢ່າງ ໒ - ພຍັນຊນະສົນທິ || Combinaison des consonnes / Consonnant combinaisons
ພຍັນຊນະສົນທິ ຫມາຍເຖິງ ການເເຜງ ພຍັນຊນະ ພຍາງທ້າຍ ຂອງ ຄໍາຫນ້າ ເປັນ ພຍັນຊນະ ຕົວໃຫມ່ ດັ່ງ ຕົວຢ່າງ ຂ້າງລຸ່ມນີ້

 1. ສຣະທ້າຍ ຂອງ ຄໍາຫນ້າ ເຈິ ຫນ້າ ກັບ ສຣະຫນ້າ ຂອງ ຄໍາຫລັງ ພາ ໃຫ້ ມີ ສຣະ ສຽງຍາວ ເເລະ/ຫລື ມີ ພຍັນຊນະ ຕົວໃຫມ່
  • ເຕ[Te] + ອັສສະ[Assa] = ຕຍາສສະ[Tyāssa] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / Those to him
  • ມຸນິຈະເຣ[Municare] = ມຸນີຈະເຣ[Munīcare] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / The sage would wander
  • ສຸ[Su] + ອັກຂະໂຕ[Akkhāto] = ສວາກຂາໂຕ[Svākkhāto] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / Well-expounded
  • ຊາຍະຕິ[Jāyati] + ໂສໂກ[Soko] = ຊາຍະຕີໂສໂກ[Jāyatīsoko] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / Grief arises


 2. ລາງເທື່ອ ສຣະ ທີ່ ຕາມ ພຍັນຊນະ ຖືກ ຫຍໍ້ ເຂົ້າ
  • ຍະທິ[Yadi] + ວາ[Vā] + ສາວະກະ[Sāvake] = ຍະທິສາວະກະ[Yadivasāvake] => ຍະທິສາວົກ || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / Or if towards the disciplines
  • ຕັນຫາ[Taṇhā] + ຂະໂຍ[Khayo] = ຕັນຫັກຂະໂຍ[Taṇhakkhayo] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / Destruction (of ) craving


 3. ສຣະໂອ ( ໂ◌) ຂອງ ທ້າຍ ຄໍາຫນ້າ ທີ່ ມາ ຈາກ “ເອຕະ” ເເລະ “ຕະ” ປ່ຽນ ເປັນ ສຣະອະ ( ◌ະ )
  • [Eso] + [Dhammo] = [Esa dhammo] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / That nature
  • [So] + [Muni] = [Sa muni] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / He ( is ) a sage


 4. ພຍັນຊນະ ທີ່ ນໍາ ກົ້ນ ສຣະ ສາມາດ ຖືກ ກ່າຍ ເປັນ ສອງ ໂຕ
  • ອະ[A] + ປະມາໂທ[Pamādo] = ອັປປະມາໂທ [Appamādo] => ອັປມາໂທ [ອັບ-ປະ-ມາ-ໂທ] || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / Diligence
  • ວິ[Vi] + ຍານັງ[Ñāṇaŋ] = ວິຍຍານັງ[Viññāṇaŋ] => ວິນຍານັງ || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Conscience / Consciousness


 5. ພຍັນຊນະ ◌ພ◌ ເເລະ ◌ທ◌ ເກີດ ມີ ສອງ ຕົວ
  • ນິ[Ni] + ພາຍັງ[Bhayaŋ] = ນິພພາຍັງ[Nibbhayaŋ] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Peur de rien / Fearless
  • ສະ[Sa] + ທັມໂມ[Dhammo] = ສັທທັມໂມ[Saddhammo] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Noble doctrineພຍັນຊນະສົນທິ ໃນ ໄວຍາກອນ ໄທຍ
ພຍັນຊນະສົນທິ ຫມາຍເຖິງ ການເເຜງ ພຍັນຊນະທ້າຍ ຂອງ ຄໍາຫນ້າ ເປັນ ຕົວໃຫມ່ ຊຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ກ່າຍ ຕົວຢ່າງ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ມາ ຈາກ ໄວຍາກອນ ໄທຍ

 • ນະມະສະ + ພາວະ = ນະມັສ + ພາພ = ມະໂນພາພ => ມະໂນພາບ
 • ນິສະ + ພະຍະ = ນິສ + ພຍ = ນິສ + ພັຍ = ນິຣະພັຍ =>ນິຣະໄພ
 • ນິສະ + ທຸກຂະ = ນິສ + ທຸກຂ = ນິສ + ທຸຂ = ນິຣະທຸຂ =>ນິຣະທຸກ
 • ທຸສະ + ຊະນະ = ທຸສ + ຊນ = ທຣຊົນ => ທໍຣະຊົນ
 • ທຸສະ + ຍະສະ = ທຸສ + ຍສ = ທຣຍົສ => ທໍຣະຍົດ
ຫມາຍເຫດ
ກໍຣະນີ ຂ້າງເທິງນີ້ ບັນຈຸ ຢູ່ ໃນ ຂໍ້ສາມ ເເລະ ຂໍ້ສີ່ ຂອງ ບົດ ອະໄວຍະຍະ ເເລ້ວ ສະນັ້ນ ບໍ່ ໃຫ້ ຖື ຂໍ້ນີ້ ເປັນ ຕົວຢ່າງ ປະການໃດ ທັງສິ້ນ ທັງນີ້ ກໍ ເພື່ອ ຄວາມສອດຄ່ອງ ຂອງ ຫລັກ ວິທຍາການ ນັ້ນເອງ

ຂ້າພະເຈົ້າ ຂຽນ ໄວ້ ເພື່ອ ໃຫ້ ທ່ານ ເຫັນ ການຈັດ ຄໍາເວົ້າ ຂອງ ຄົນລາວ ເເລະ ຄົນໄທຍ ໃນ ຄາວນັ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ປະຊາຊົນ ຂອງ ປະເທດ ທັງສອງ ໃຊ້ ພາສາ ທີ່ ເປັນ ລູກ ເເມ່ດຽວກັນ ໃນ ການປາກເວົ້າ ປະຈໍາວັນຕົວຢ່າງ ໓ - ນິກຄະຫິດສົນທິ ໃນ ໄວຍາກອນ ບາລີ || Combinaison des Niggahita / Niggahita combinaisons
ນິກຄະຫິດສົນທິ ຫມາຍເຖິງ

 1. ນິກຄະຫິດ ປະກອບ ພຍັນຊນະ ຊຶ່ງ ຈະ ປ່ຽນ ເປັນ ຈໍາພວກ ນາສິກັດຖານະຊາ ຄື ພວກ ທີ່ ມີ ຖານ ສຽງ ດັງ ຈາກ ດັງ
  • ຕໍ ຂະນໍ[Taŋ khaṇaŋ] = ຕັງ ຂະນັງ = ຕັນຂະນັງ[Taṅkhaṇaŋ] => ( ໃນ ) ຂນະ ນັ້ນ || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Cet instant / That instant
  • ສໍ ຊາຕະ[Saŋ jāta] = ສັງ ຊາຕະ = ສັຍຊາຕະ[Sañjāta ] => ສັນຊາດ || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Né(e) / Born
  • ຕໍ ຍານໍ[Taŋ ñāṇaŋ] = ຕັງ ຍານັງ = ຕັຍຍານັງ[Taññāṇaŋ] => ຕັນຍານັງ ( ຄວາມຮູ້ ອັນນີ້ ) || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Cette connaissance / That knowledge
  • ຕໍ ຖານໍ[Taŋ ṭhāṇaŋ] = ຕັງ ຖານັງ = ຕັນຖານັງ[Taṇṭhāṇaŋ] => ຕັນຖານັງ ( ຖານ ນີ້ ) || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Cette place, cet endroit / That place
  • ອະຫໍ ເຕ[Ahaŋ te] = ອະຫັງ ເຕ = ອະຫັນເຕ[Ahante] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Je te / I to thee
  • ສໍ ນິປາໂຕ[Saŋ nipāto] = ສັງ ນິປາໂຕ = ສັນນິປາໂຕ[Sannipāto] => ສັນນິບາດ = ຮ່ວມ ໂຮມ || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Union
  • ສໍ ໂພທິ[Saŋ bhodhi] = ສັງໂພທິ = ສັມໂພທິ[Sambodhi] => ສັມໂພທິ = ຕັສຮູ້ || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / Enlightment
  • ສໍ ມານະ[Saŋ māna] = ສັງ ມານະ = ສັມມານະ[Sammāna] => ກຽດ || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Honneur / Honour


 2. ນິກຄະຫິດ ທີ່ ຕໍ່ ໃສ່ ສຣະເອ ( ເ◌ ) ເເລະ ຕົວຫໍ ( ◌ຫ◌ ) ປ່ຽນ ເປັ ຕົວຍໍ ( ◌ຍ◌ ) ເເລະ ປ່ຽນ ໃຫ້ ມີ ຕົວຍໍ ຈະ ມີ ສອງ ຕົວ
  • ຕໍ ເອວະ[Taŋ eva] = ຕັງ ເອວະ = ຕັຍເຍວະ[Taññeva] => ຕັນເຍວະ ( ຕົນເອງ ) || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Il/elle/soi-même / Itself
  • ຕໍ ຫິ[Taŋ hi] = ຕັງ ຫິ = ຕັຍຫິ[Tañhi] => ຕັນຫິ ( ດັ່ງນັ້ນ ) || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. En effet / It indeed


 3. ນິກຄະຫິດ ທີ່ ຕໍ່ ໃສ່ ຕົວຢໍ ( ◌ຢ◌ ) ປ່ຽນ ເປັນ ຕົວຍໍ ( ◌ຍ◌ ) ເເລະ ລາງເທື່ອ ຕົວຍໍ ກໍ ມີ ສອງ ຕົວ
  • ສໍ ຢະໂມ[Saŋ yamo] = ສັງ ຢະໂມ = ສັຍຍະໂມ[Saññamo] => ສັນຍະໂມ || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Retenue / Restraint


 4. ນິກຄະຫິດ ທີ່ ຕໍ່ ໃສ່ ສຣະ ປ່ຽນ ເປັນ ຕົວມໍ ( ◌ມ◌ ) ເເລະ ເເລະ ເປັນ ຕົວທໍ ( ◌ທ◌ ) ຖ້າວ່າ ຄໍາຫນ້າ ເປັນ “ຕະ” ເເລະ “ເອຕະ”
  • ຕໍ ອະຫໍ[Taŋ ahaŋ] = ຕັງ ອະຫັງ = ຕະມະຫັງ[Tamahaŋ] => ( ທີ່ ຂ້ອຍ ) || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Cela je / That I
  • ເອຕໍ ອະໂວຈະ[Etaŋ avoca] = ເອຕັງ ອະໂວຈະ = ເອຕະທະໂວຈະ[Etadavoca] => ( ສິ່ງ ທີ່ ຂ້ອຍ ເວົ້າ ) || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Ce que j’ai dit / This I said


 5. ນິກຄະຫິດ ທີ່ ຕໍ່ ໃສ່ ສຣະ ຖືກ ລຶບ ( ໃນ ຕົວຢ່າງ ການເເຈກ ກິຣິຍາ )
  • ອະທາສິງ ອະຫັງ[Adāsiŋ ahaŋ] / ອະທາສິ ອະຫັງ[adāsi ahaŋ] / [adā’s ahaŋ] / [adās’āhaŋ] => ( ຂ້ອຍ ໄດ້ເອົາ ໃຫ້ ເເລ້ວ ) || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. J’ai donné / I gave
  • ເອວັງ ອະຫັງ[Evaŋ ahaŋ] / ເອວະ ອະຫັງ[eva ahaŋ] / [ev’ahaŋ] / [ev’āhaŋ] => ( ສະນັ້ນ ຂ້ອຍ ) || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Ainsi, je / Thus I


 6. ນິກຄະຫິດ ທີ່ ຕໍ່ ໃສ່ ພຍັນຊນະ ກໍ ຖືກ ລຶບ ເຫມືອນກັນ
  • ພຸທທານໍ[Buddhānaŋ] + ສາສະນໍ[Sāsanaŋ] = ພຸທທາສາສະນັງ[Buddhāsāsanaŋ] => ພຸທສາສນັງ ( ຄໍາສອນ ຂອງ ພຣະພຸທເຈົ້າ ) || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Enseignement du bouddha / Teaching of the Buddha


 7. ລາງເທື່ອ ນິກຄະຫິດ ກໍ ຖືກ ຂຽນ ກ່ອນ ສຣະ ເເລະ ພຍັນຊນະ
  • ຈັກຂຸ ອຸປະປາທິ[Cakkhu upapādi] = ຈັກຂຸໍ ອຸປະປາທິ = ຈັກຂຸງ ອຸປະປາທິ[Cakkhuŋ upapādi] => || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / The eye arose
  • [Ava] + [Siro] = ອະວໍສິໂຣ = ອະວັງສິໂຣ[Avaŋsiro] => ( ປິ່ນ ຫົວ ລົງ ລຸ່ມ ) || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. La tête en bas / Head downwards


 8. ລາງເທື່ອ ນິກຄະຫິດ ທີ່ ຕໍ່ ໃສ່ ສຣະ ຖືກ ລຶບ ເເລະ ລາງເທື່ອ ກໍ ເເມ່ນ ນິກຄະຫິດ ຫລັງຈາກ ຈໍາພວກ ພຍັນຊນະ ນາສິກັດຖານະຊາ ຄື ພວກ ທີ່ ມີ ຖານ ສຽງ ຢູ່ ດັງ
  • ອິທັງ ອະປິ[Idaŋ api] = ອິທັມປິ[Idam’pi] => ( ອັນນີ້ ກໍ ຄືກັນ ) || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Ceci aussi / This too
  • ກໍງ ອິຕິ = ກິງ ອິຕິ[Kiŋ iti] = ກິນຕິ[Kin’ti] => ( ເເມ່ນ ອັນໃດ ) || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Qu’est-ce que / What is
  • ຈັກຂໍ ອິວະ = ຈັກຂັງ ອິວະ[Cakkhaŋ iva] = ຈັກຂັງວະ[Cakkhaŋ’va] => ( ເຫມືອນ ກົງຈັກ ) || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. / Like a wheel
ສ່ວນ ນິກຄະຫິດ ທີ່ ເພິ່ນ ຂຽນ ໃນ ໄວຍາກອນ ລາວ ເເລະ ໄທຍ ຈະ ບໍ່ ຖືກ ຂຽນ ໃສ່ ໃນ ບົດນີ້ ເພາະວ່າ ມັນ ມີ ໃນ ບົດ ອະໄວຍະຍະ ຢູ່ ເເລ້ວ ຈຶ່ງ ບອກ ມາ ເພື່ອ ຊາບ


ຄໍາອະທິບາຍ
ຕາມ ທັມມະດາ ບົດ ທັງສອງ ນີ້ ຄື ອະໄວຍະຍະ ເເລະ ກິດົກ ບໍ່ ມີ ໃນ ໄວຍາກອນ ລາວ ເເລະ ໄທຍ ເມື່ອ ຂ້າພະເຈົ້າ ເຫັນ ເພິ່ນ ໃຊ້ “ຕັດທິດ” ເເລະ “ສມາດ” ບໍ່ ຖືກ ຕາມ ຫລັກ ໄວຍາກອນ ບາລີ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈຶ່ງ ຕັດສິນໃຈ ຈັດ ບົດບັ້ນ ເຫລົ່ານີ້ ໃຫ້ ເຂົ້າ ກັບ ຫລັກ ໄວຍາກອນ ບາລີ ຈົນ ຫມົດ ທັງນີ້ ກໍ ເພາະວ່າ ເພິ່ນ ໃຊ້ ຄໍາສັບ ເຫລົ່ານີ້ ຢູ່ ເເລ້ວ

ຄໍາສົນທິ ຫລື ສົນທິ ( ລ້າໆ ກໍ ໄດ້ ) ໃນ ບົດນີ້ ມີ ພຽງ ຄໍາບາລີ ລ້ວນໆ ທີ່ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ໄດ້ເເຜງ ເປັນ ຄໍາລາວ ເທື່ອ ເເລະ ສົນທິ ເປັນ ພຽງ ການເເຜງ ອັກຂຣະ ຫລື ການເເຜງ ຄໍາເວົ້າ ຊຶ່ງ ເຮົາ ສາມາດ ນໍາ ເອົາ ບົດ ສົນທິ ເເລະ ບົດ ຄໍາເເຜງ ບັນຈຸ ເຂົ້າ ຢູ່ ໃນ ບົດດຽວກັນ ເພື່ອ ໃຫ້ ການວາງ ຄໍາເວົ້າ ຈະເເຈ້ງ ຂຶ້ນ ຕື່ມ

ຍ້ອນ ຂ້າພະເຈົ້າ ຢາກ ນໍາຮອຍ ຂອງ ບັນດິດ ລາວ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈຶ່ງ ເຂົ້າໃຈ ພາຍຫລັງ ວ່າ ເຮົາ ຄວນ ຂຽນ ບົດ ທັງສອງ ໃຫ້ ເປັນ ບົດດຽວ ອີກປະການນຶ່ງ ເພື່ອ ຄວາມສອດຄ່ອງ ໃນ ການສຶກສາ ໄວຍາກອນ ເຮົາ ຄວນ ຂຽນ ບົດນີ້ ກ່ອນ ບົດ ອະໄວຍະຍະ ທັງນີ້ ກໍ ເພາະວ່າ ເຮົາ ຕ້ອງ ສະເເດງ ວິທີ ເເຜງ ອັກຂຣະ ພ້ອມ ທັງ ວິທີ ເເຜງ ຄໍາເວົ້າ ເພື່ອ ໃຫ້ ເຮົາ ສາມາດ ເເຜງ ອັກຂຣະ ເເລະ ເເຜງ ຄໍາເວົ້າ ໃຫ້ ເຂົ້າ ກັບ ການປາກເວົ້າ ພາສາ ລາວ ໄປ ພ້ອມໆ ກັນ ກ່ອນ ການຂຽນ ບົດຄວາມ ບົດໃຫມ່ ນັ້ນເອງ

ສລຸບຄວາມ || Conclusion
ການຈັດ ຄໍາເວົ້າ ໃນ ບົດ ສົນທິ ນີ້ ບໍ່ ມີ ພຽງ ເເບບນຶ່ງ ເເບບດຽວ ສໍາລັບ ຄົນລາວ ເເລ້ວ ເພິ່ນ ນິຍົມ ຈັດ ຄໍາເວົ້າ ໂດຍ ອີງ ຕາມ ສຣະ ເເລະ ພຍັນຊນະ ທີ່ ຖືກ ເເຜງ ເເລະ ຖືກ ລຶບ ເເຕ່ຫາກວ່າ ການຈັດ ຄໍາເວົ້າ ບາລີ ໃນ ບົດ ສົນທິ ບົດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ເອົາ ຕາມ ເເບບ ຂອງ ພຣະເຖຣະ ນາຣັດ ຢ່າງດຽວ ສ່ວນ ການເເຜງ ຄໍາລາວ ຕ່າງໆ ໃຫ້ ທ່ານ ໄປ ເບິ່ງ ບົດ ຄໍາເເຜງ ກໍ ເເລ້ວກັນ

ເຮົາ ຄວນ ສຶກສາ ບົດ ສົນທິ ນີ້ ຊຶ່ງ ເປັນ ວິທີ ເເຜງ ຄໍາບາລີ ໃຫ້ ເປັນ ຄໍາລາວ ຖນັດ ດີ ກວ່ານີ້ ເພື່ອ ເຮົາ ຈະ ສາມາດ ສ້າງ ຄໍາສັບ ໃຫມ່ ໃຫ້ ເຫມາະສົມ ກັບ ຫລັກ ວິທຍາ ເເລະ ກັບ ການປາກເວົ້າ ຂອງ ຄົນລາວ ຊຶ່ງ ບໍ່ ຫມາຍຄວາມວ່າ ຈະ ສ້າງ ຄໍາສັບ ຂຶ້ນ ໂດຍ ບໍ່ ມີ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ໄວຍາກອນ ລາວ ເເລະ ໄວຍາກອນ ບາລີ ເລິກ ( ຖ້າ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ບໍ່ ພຽງພໍ ໃນ ດ້ານນີ້ ມັນ ຈະ ກາຍ ເປັນ ການທໍາລາຍ ພາສາ ລາວ ຫລາຍກວ່າ ການສ້າງສາ ນັ້ນເອງ )


------ oOo ------
ຄໍາອຸທິດ
------ oOo ------

ຂໍ ອຸທິດ ຜົນງານ ອັນ ເລັກໆ ນ້ອຍໆ ອັນນີ້ ເເດ່ ຄົນລາວ ທີ່ ຮັກຫອມ ຄວາມເປັນລາວ ທຸກຄົນ
ເເດ່ ພຣະເຖຣະນຸເຖຣະ ທຸກໆ ອົງ
ເເດ່ ພໍ່ ເເລະ ຄຸນງາມຄວາມດີ ຂອງ ເເມ່
ເເດ່ ນັກຮຽນ ເເລະ ນັກສຶກສາ ພາສາ ລາວ ທຸກຄົນ
ເເດ່ ເມັຽ ອ້າຍ ເອື້ອຍ ນ້ອງ ໃພ້ ເຂີຍ ເເລະ ຫລານ ທຸກຄົນ
ເເດ່ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍ ຫມູ່ເພື່ອນ ຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ ທຸກຄົນ
ເເດ່ ບຸນຄຸນ ຂອງ ພໍ່ຕູ້ເເມ່ຕູ້ ຂອງ ປູ່ຍ່າຕາຍາຍ ພ້ອມດ້ວຍ ທວດ ທຸກຄົນ
ເເລະ ພິເສດສຸດ ເເດ່ ເດັກນ້ອຍ ລາວ ທີ່ ກໍາລັງ ຮຽນ ພາສາ ລາວ ໃນ ປັດຈຸບັນນີ້
ທ້າຍສຸດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍ ອຸທິດ ກຸສົນ ຜົນບຸນ ທຸກຢ່າງ ທີ່ ໄດ້ມາ ເເດ່ ລູກ ທຸກໆ ຄົນ

ເເດ່ ຄຣູ ອາຈານ ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ນັກຂຽນ ນັກຂ່າວ ນັກປະພັນ ນັກຣ້ອງ
ທີ່ ໃຊ້ ພາສາ ລາວ ເປັນ ປະຈໍາ ທຸກໆ ຄົນ

Par K. Phouphetlinthong

ບັນທຶກ /Notes

[1] Nārada Thera - An elementary pali course - October, 1952

ອອກຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບ ບົດຄວາມ ບົດນີ້

SPIP | ເກາະກ່າຍອອກ /Se déconnecter ] | | ຮ່າງ ເວັບໄຊ | ຕິດຕາມ ການດໍາເນີນ ຂອງ ເວັບໄຊ /Suivre la vie du site RSS 2.0