ພາສາ ລາວ - La langue lao ບົນ ລາວເເພນ

ຄໍາລາວນຸກົມ

ວັນພຸດ ທີ ໔ ເດືອນ ມະກະຣາ/ມັງກອນ/janvier  ຄສ. 2012, ໂດຍ ກັດຕຸ Phouphetlinthong - ຄໍາເເພວ ພູເພັຊຣລິນທອງ

ຄວາມເປັນມາ || Historique
“ຄໍາ” ເປັນ ຄໍາມູນ ຊຶ່ງ ຄໍາມູນ ຫມາຍເຖິງ ຄໍາ ທີ່ ເປັນ ຄໍາລາວ ມາ ເເຕ່ ດັ້ງເດີມ ເເລະ ກໍ ບໍ່ ເເມ່ນ ຄໍາ ທີ່ ເພິ່ນ ໄດ້ຢືມ ມາ ໃຊ້ ເເຕ່ ປະການໃດ ທັງສິ້ນ ດັ່ງ
 • ຄໍາ ນ. ໂລຫະ ຊນິດ ນຶ່ງ ທີ່ ມີ ຄ່າ ສູງ ທີ່ສຸດ ໃນ ປັດຈຸບັນ
 • ຄໍາ ນ. ທີ່ ໃຊ້ ໃນ ການປາກເວົ້າ ເເລະ ການຂຽນ
 • ຄໍາ ນ. ທີ່ ເພິ່ນ ໃຊ້ ຕາງ ພຍາງ ໃນ ການຂຽນ ກອນ ( ກອນ ວັກນຶ່ງ ມີ ໗ ຄໍາ )
 • ຄໍາ ທີ່ ໃຊ້ ເປັນ ຄໍາອຸປສັກ ( ຝຣັ່ງ. Préfixe ) ດັ່ງ ຄໍາເວົ້າ ຄໍາອະທິບາຍ ເປັນຕົ້ນ
 • ຄໍາ ກ. ຫມາຍເຖິງ ການລູບໆຄໍາໆ
 • ຄໍາ ນ. ທີ່ ເພິ່ນ ໂມ່ມ ເຄື່ອງກິນ ( ປ່ອນ ເຂົ້າ ປາກ ) ເທື່ອນຶ່ງ ຮຽກ ຄໍານຶ່ງ
 • ຄໍາ ທີ່ ເປັນ ການສົມມຸດ ດັ່ງ ອີ່ຫລ້າອີ່ຄໍາ ຄໍາຫລ້າຄໍາເເພງ ຊຶ່ງ ຫມາຍເຖິງ ຄວາມຮັກ ຄວາມເເພງ ອັນ ພິເສດ ຣະຫວ່າງ ຜູ້ເວົ້າ ເເລະ ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງ ຄື ຜູ້ ຖືກ ເວົ້າ ໃຫ້
 • ຄໍາ ທີ່ ເປັນ ພາສາ ທ້ອງຖິ່ນ ຫມາຍເຖິງ ການຄະລໍາ
 • ຄໍາໂຕເມືອງ ນ. ທີ່ ໄທຊຽງໃຫມ່ ໄທດໍາ ໄທເເດງ ໄທດ່ອນ ( ໄທດ່ອນ ຫລື ໄທຂາວ ) ໃຊ້ ຂຽນ ວ່າດ້ວຍ ຖ້ອຍຄໍາ ເເລະ ການເປັນຢູ່ ຂອງ ປະຊາຊົນ
 • ຄໍາ ຄຸນນາມ. ( ຝຣັ່ງ. Adjectif ) ທີ່ ໃຊ້ ຕໍ່ຫນ້າ ຊື່ ຂອງ ບຸກຄົນ ເເປວ່າ ບຸກຄົນນັ້ນ ເປັນ ລູກ ຂອງ ພຍາ

“ລາວ” ເປັນ ຄໍາມູນ ເເລະ ຫມາຍເຖິງ ຄົນ ຈໍາພວກ ທີ່ ມີ ການປາກເວົ້າ ຄ້າຍໆ ກັບ ຄົນລາວ ທີ່ ຢູ່ ເມືອງລາວ ໃນ ປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງ ຄົນ ຈໍາພວກ ນີ້ ເຄີຍ ໄດ້ເປັນ ໃຫຍ່ ໃນ ເຂດເເຄວ້ນ ຢູນ່ານ ເເຫ່ງ ປະເທດ ຈີນ ເເຜ່ນດິນ ໃຫຍ່ ໃນ ປັດຈຸບັນ ດັ່ງ ຈັກພັດ[ຈັກ-ກະ-ພັດ] ນ່ານເຈົ້າ ທີ່ ເປັນ ອະດີດ ອັນ ຍິ່ງໃຫຍ່ ຂອງ ພວກ ຄົນລາວຊາວໄທ ທັງຫລາຍ

“ນຸກົມ” ດັ່ງ ວັຈນະນຸກົມ ( ຕາມ ຄວາມຄິດ ຂອງ ຊາວ ຕາເວັນຕົກ ຈະ ຜ້ຽນ ເປັນ ວັນນະນຸກົມ || Fr. biblothèque ເເຕ່ ວັຈນະ ກໍ ຖືກ ເພາະວ່າ ມາ ຈາກ ເຄົ້າ ວະຈະນະ ເເລະ ທີ່ ມີ ເຄົ້າດຽວ ກັບ ວະໂຈ[Vaco] ວາຈີ[Vācī] ວາຈາ[Vācā] ວາທະ[Vāda] ວາກຍະ[Vākya] ເເລະ ທາງ ດ້ານ ໄວຍາກອນ ເພິ່ນ ໃຊ້ ຫມາຍ ຄໍາໃດ ທີ່ ບອກ ຈໍານວນ ຫລາຍ ດັ່ງ ພວກ ຫມວດ ຫມູ່ ຊຶ່ງ ຈັດ ເປັນ ພະຫຸວັຈນະ(ພຫຸວຈນ[Bahuvacana]) ທັງນັ້ນ ທັງນີ້ ກໍ ຍ້ອນວ່າ ສຣະອະ ບໍ່ ມີ ໃນ ພາສາ ບາລີ ເເລະ ຄໍາໃດ ທີ່ ຂຽນ ປະກອບ ສຣະອະ ກໍ ເພາະວ່າ ຄໍານັ້ນ ປຽບ ເຫມືອນ ພາສາ ລາວ ຫລື ໄດ້ກາຍ ເປັນ ພາສາ ລາວ ໄປ ເເລ້ວ ຫລື ເພື່ອ ໃຫ້ ຮູ້ຈັກ ອ່ານ ເທົ່ານັ້ນ )

“ວັຈນານຸກົມ” ເປັນ ຄໍາສົນທິ ຊຶ່ງ ຄົງ ໄດ້ມາ ຈາກ ການປະສົມ ຣະຫວ່າງ ຄໍາ ວະຈະນະ ອະນຸ ເເລະ ກະມະ ( ວະຈະນະ+ອະນຸ+ກະມະ ) ຊຶ່ງ “ກະມະ” ເເປ ຈາກ ພາສາ ບາລີ ວ່າ ເເບບເເຜນ ການດໍາເນີນ ງານ ( ຄໍາສົນທິ ດັ່ງກ່າວນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ ໄດ້ພິສູດ ພຽງເເຕ່ ເດົາ ເອົາ ເທົ່ານັ້ນ ເເລະ ເຮົາ ຕ້ອງ ພິສູດ ໃຫມ່ )

ຄໍາອະທິບາຍ || Explication / Explanation
ຂ້າພະເຈົ້າ ຢາກ ຕັ້ງ ກອງ ວັນນະຄະດີ ຂຶ້ນ ເພື່ອ ຊ່ວຍກັນ ກໍານົດ ເເລະ ເເກ້ໄຂ ຄວາມຫມາຍ ພ້ອມດ້ວຍ ການຂຽນ ຂອງ ຄໍາ ຕ່າງໆ ທີ່ ໃຊ້ ໃນ ພາສາ ລາວ ຊຶ່ງ ເປັນ ຄໍາລາວ ລ້ວນໆ ກໍດີ ເປັນ ຄໍາ ທີ່ ຢືມ ຈາກ ພາສາ ຕ່າງດ້າວ ກໍດີ ຫລື ຄໍາ ທີ່ ເຮົາ ຄວນ ເເຕ່ງ ຂຶ້ນ ກໍດີ ( ເພາະ ເຮົາ ຄວນ ກໍານົດ ໃຫມ່ ຫມົດ ຢ່າງ ມາຕຖານ ) ເນື່ອງຈາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ ມີ ປັນຍາ ພຽງພໍ ນັ້ນເອງ ຈຶ່ງ ບໍ່ ສາມາດ ຈະ ເຮັດ ໄດ້ ເຖິງຢ່າງໃດ ກໍດີ ວຽກ ອັນນີ້ ຕ້ອງ ເເມ່ນ ວຽກ ຂອງ ຄນະ ເເລະ ກໍ ບໍ່ ເເມ່ນ ວຽກ ຂອງ ຄົນນຶ່ງ ຄົນດຽວ ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈຶ່ງ ໄດ້ສົ່ງ ຄວາມເຫັນ ອັນນີ້ ອອກ ໂດຍ ຫວັງວ່າ ຕ້ອງ ມີ ຄົນລາວ ພວກໃດພວກນຶ່ງ ທີ່ ມີ ຄວາມສາມາດ ດໍາເນີນ ຜົນງານ ອັນນີ້ ຕໍ່ໄປ ໃນ ອະນາຄົດ ຂ້າງຫນ້າ

ຖ້າ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂຽນ ວັຈນານຸກົມ ຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ ຈະ ຈັດ ຄໍາ ທີ່ ມີ ສຽງ ຄ້າຍ ຄືກັນ ຢູ່ ເເຫ່ງ ດຽວກັນ ເເບບ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອ ອໍານວຍ ຄວາມສະດວກ ໃຫ້ ເເກ່ ຜູ້ໃຊ້ ຫລື ຢ່າງຕໍ່າສຸດ ກໍ ຕ້ອງ ບອກ ວ່າ ຄໍາ ທີ່ ມີ ສຽງດຽວກັນ ນັ້ນ ຢູ່ ຫນ້າໃດ ກັນເເທ້ ເເລະ ຖ້າ ເປັນ ໂປຣກຣາມ ກໍ ຕ້ອງ ໃຫ້ ຄໍາ ທີ່ ມີ ສຽງ ຄ້າຍ ຄືກັນ ປະກົດ ຂຶ້ນເອງ ດັ່ງ ການຊອກຫາ ຄໍາ “ສ່າ” ຕ້ອງ ໃຫ້ ຜົນຮັບ ອອກ ທັງສອງ ຄໍາ ຄື “ສ່າ” ເເລະ “ຊ່າ” ຫລື ຖ້າ ຕີ “ຊ່າ” ກໍ ໃຫ້ ອອກ “ສ່າ” ກັບ “ຊ່າ” ປະກົດ ທີ່ ຫນ້າຈໍ ເຫມືອນກັນ ນັ້ນເເລ

... ຂຽນ ຄໍາ ທີ່ ເປັນ ຈໍາພວກ ພຍັນຊນະ ຈູງ ຈໍາພວກ ພຍັນຊນະ ຄວບ ຈໍາພວກ ທີ່ ຂຽນ ຢ່າງນຶ່ງ ເເຕ່ ອ່ານ ຢ່າງນຶ່ງ ເເລະ ຈໍາພວກ ທີ່ ມີ ສຽງ ດຽວກັນ ໄວ້ ກ່ອນ ຈຶ່ງ ອະທິບາຍ ຄວາມຫມາຍ ພາຍຫລັງ ຕາມ ຄວາມສາມາດ ເພາະ ມັນ ອາດ ຈະ ພາ ໃຫ້ ຜູ້ເຫັນ ເກີດ ຄວາມສົນໃຈ ເເລະ ເຂົາ ອາດ ຈະ ເອົາ ໄປ ກະຈາຍ ກ່ອນ ເຮົາ ຍ້ອນວ່າ ເຮົາເອງ ກໍ ບໍ່ ມີ ເວລາ ຢູ່ ເເລ້ວ ( ຈຸດຫມາຍ ໃນ ທີ່ນີ້ ບໍ່ ເເມ່ນ ການຂຽນ ວັຈນານຸກົມ ພຽງເເຕ່ ຂຽນ ຄໍາ ເຫລົ່ານີ້ ໄວ້ ກ່ອນ ການສິ້ນ ລົມ ຫາຍໃຈ ໃຜ ເຮັດ ໄດ້ ທໍ່ໃດ ກໍ ເຮັດ ຂຶ້ນ ມາ ເເຕ່ ບໍ່ ເເມ່ນ ຈະ ເຮັດ ໂລເລ ) ... ຂຽນ ຄໍາອະທິບາຍ ພາຍຫລັງ ...

Il y a le travail de STRUCTURATION à faire ensemble. Il faut que des gens se parlent. Tout ce qui est “psy” par exemple, ce mot était défini autrement le siècle dernier, surtout en médecine psychiatrique. De nos jours, cette même médecine tend vers la médicalisation ( sans parler de l’étude sur la souffrance des "patients" ).

ຖ້າ ໃຜ ເປັນ ອາຈານ ສອນ ( ອັກສອນສາດ ) ຢູ່ ຕາມ ສະຖາບັນ ຕ່າງໆ ທ່ານ ຄວນ ໃຫ້ ນັກສຶກສາ ຂອງ ທ່ານ ຂຽນ ກ່ຽວກັບ ດ້ານນີ້ ຕົວຢ່າງ ວ່າ ໃຫ້ ຈັດ ເປັນ ຈຸ ເເລະ ຈຸນຶ່ງ ໃຫ້ ມີ ສອງ ຫລື ສາມ ຄົນ ເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັນ ເພື່ອ ຂຽນ

 1. ຄໍາ ທີ່ ຂຽນ ດ້ວຍ ພຍັນຊນະ ຕົ້ນພຍາງ ຕົວກໍ ( ກ )
 2. ຄໍາ ທີ່ ຂຽນ ດ້ວຍ ພຍັນຊນະ ຕົ້ນພຍາງ ຕົວຂໍ ( ຂ ) ເເລະ ຕົວຄໍ ( ຄ )
 3. ຄໍາ ທີ່ ຂຽນ ດ້ວຍ ພຍັນຊນະ ຕົ້ນພຍາງ ຕົວງໍ ( ງ ) ເເລະ ຕົວຫງ ( ຫງ )
 4. ຄໍາ ທີ່ ຂຽນ ດ້ວຍ ພຍັນຊນະ ຕົ້ນພຍາງ ຕົວສໍ ( ສ ) ເເລະ ຕົວຊໍ ( ຊ )
 5. ຄໍາ ທີ່ ຂຽນ ດ້ວຍ ພຍັນຊນະ ຕົ້ນພຍາງ ຕົວຍໍ ( ຍ ) ເເລະ ຕົວຫຍໍ ( ຫຍ )
 6. ຄໍາ ທີ່ ຂຽນ ດ້ວຍ ພຍັນຊນະ ຕົ້ນພຍາງ ຕົວຖໍ ( ຖ ) ເເລະ ຕົວທໍ ( ທ )
 7. ຄໍາ ທີ່ ຂຽນ ດ້ວຍ ພຍັນຊນະ ຕົ້ນພຍາງ ຕົວນໍ ( ນ ) ເເລະ ຕົວຫນໍ ( ຫນ )
 8. ຄໍາ ທີ່ ຂຽນ ດ້ວຍ ພຍັນຊນະ ຕົ້ນພຍາງ ຕົວຜໍ ( ຜ ) ຕົວພໍ ( ພ ) ຕົວຝໍ ( ຝ ) ເເລະ ຕົວຟໍ ( ຟ )
 9. ຄໍາ ທີ່ ຂຽນ ດ້ວຍ ພຍັນຊນະ ຕົ້ນພຍາງ ຕົວມໍ ( ມ ) ເເລະ ຕົວຫມໍ ( ຫມ )
 10. ຄໍາ ທີ່ ຂຽນ ດ້ວຍ ພຍັນຊນະ ຕົ້ນພຍາງ ຕົວຣໍ ( ຣ ) ຕົວລໍ ( ລ ) ຕົວຫຣໍ ( ຫຣ ) ເເລະ ຕົວຫລໍ ( ຫລ )
 11. ຄໍາ ທີ່ ຂຽນ ດ້ວຍ ພຍັນຊນະ ຕົ້ນພຍາງ ຕົວວໍ ( ວ ) ຕົວຫວໍ ( ຫວ )
 12. ຄໍາ ທີ່ ຂຽນ ດ້ວຍ ພຍັນຊນະ ຕົ້ນພຍາງ ຕົວຫໍ ( ຫ ) ເເລະ ຕົວຮໍ ( ຮ )
 13. ...
  • ຄໍາ ທີ່ ຂຽນ ດ້ວຍ ພຍັນຊນະ ຕົ້ນພຍາງ ຕົວຫງໍ ( ຫງ ) ເເລະ ຕົວງໍ ( ງ )
  • ຄໍາ ທີ່ ຂຽນ ດ້ວຍ ພຍັນຊນະ ຕົ້ນພຍາງ ຕົວຫຍໍ ( ຫຍ ) ເເລະ ຕົວຍໍ ( ຍ )
  • ຄໍາ ທີ່ ຂຽນ ດ້ວຍ ພຍັນຊນະ ຕົ້ນພຍາງ ຕົວຫນໍ ( ຫນ ) ເເລະ ຕົວນໍ ( ນ )
  • ຄໍາ ທີ່ ຂຽນ ດ້ວຍ ພຍັນຊນະ ຕົ້ນພຍາງ ຕົວຫມໍ ( ຫມ ) ເເລະ ຕົວມໍ ( ມ )
  • ຄໍາ ທີ່ ຂຽນ ດ້ວຍ ພຍັນຊນະ ຕົ້ນພຍາງ ຕົວຫຣໍ ( ຫຣ ) ເເລະ ຕົວຫລໍ ( ຫລ ) ພ້ອມດ້ວຍ ຕົວຣໍ ( ຣ ) ເເລະ ຕົວລໍ ( ລ )

ຫມາຍຄວາມວ່າ ຕົວຢ່າງ ຂ້າງເທິງນີ້ ມີ ສິບສອງ ຫມວດ ດ້ວຍກັນ ເເລະ ຜົນງານ ການຂຽນ ຂອງ ນັກສຶກສາ ໃນ ປີ ທີ່ ເຂົາ ຂຽນ ເເລ້ວ ນັ້ນ ຕ້ອງ ເອົາ ມັນ ວາງ ໄວ້ ຫໍສມຸດ ຂອງ ສະຖາບັນ ຂອງຕົນ ເເລະ ຖ້າ ເປັນ ໄປໄດ້ ກໍ ໃຫ້ ວາງໄວ້ ຫໍສມຸດ ເເຫ່ງ ຊາດ ກໍ ຍິ່ງ ເປັນ ການດີ ເພື່ອ ໃຫ້ ນັກສຶກສາ ປີ ຕໍ່ໄປ ເເລະ ຄົນ ທົ່ວໄປ ສາມາດ ຮຽນຮູ້ ນໍາກັນ ເເລະ ເພື່ອ ເປັນ ຕົວຢ່າງ ການດໍາເນີນ ຜົນງານ ການຂຽນ ຂອງ ເຂົາເຈົ້າ ໃນ ປີ ກ່ຽວຂ້ອງ ອີກດ້ວຍ

ຄໍາລາວນຸກົມ || Laothèque
ເມື່ອ ເຮົາ ເຂົ້າໃຈ ຄວາມຫມາຍ ຂອງ ຄໍາ “ນຸກົມ”

ພຍັນຊນະ ຕົ້ນພຍາງ ຕົວຫນ້າ ຊຶ່ງ ເປັນ ຕົວກໍ ( ກ )

-* ກໍ ກໍຢ່າ ກໍດີ ກໍຕາມ ກໍຈຶ່ງເປັນຢ່າງນີ້ (ອ່ານ “ກໍ່”)
-* ກໍ ນາມ. ກໍໃຜ່
-* ກໍ ຄຸນນາມ. ຕາກໍ ຕາກົມ
-* ກໍ່ ກິຣິຍາ. ກໍ່ສ້າງ
-* ນາມ. ຫມາກກໍ່
ກໍາ ກິຣິຍາ./ນາມ. ກໍາກັບ /ກໍາມື ກັມ ນາມ. ກັມເວນ ກັມດີ ກັມຊົ່ວ (ກັມ ເເປວ່າ ການເຮັດ ການກະທໍາ) -* ກໍ່າ ຄຸນນາມ. ກໍ່າກາດໍາ
-* ກໍ້າ ນາມ. ກໍ້າຝ່າຍ ທາງ ວຽງຈັນ ຢ່າ ໃຫ້ ເຂົາ ມາ ຟັນ ເປັນໆ ເອົາ ເຂົ້າ ຂຸມ ຈົນ ເສັຽ ເຊື້ອຊາດ ເນີ ໄທລາວເຮົາ ເອີຍ
ໄກວ ກົງໄກວ ກວຍ ນາມ. ກະຕ່າ ໄມ້ໃຜ່ ຕາ ຫ່າງໆ /ຊວຍ ຫລື ກວຍ
ເເກ່ງ ນາມ. ນໍ້າເເກ່ງ ເເກວ່ງ ກິຣິຍາ. ດຶກ
-ກວາງ ນາມ. ສັດປ່າ ສີ່ຕີນ (ກວາງໂຕນ = ລີງໃຫຍ່)

- ກວາງ ນາມ. ກວາງເຮືອນ ກວາງໃຈ (ໃນເຮືອນ ໃນໃຈ) ບ້ານໃຫຍ່ ບ້ານນຶ່ງ ທີ່ ຕັ້ງ ຢູ່ ຂອກ ເມືອງ ຮຽກ ກວາງ ເເຕ່ວ່າ ຄົນ ໃນ ບ້ານກວາງ ຈໍາເປັນ ຕ້ອງ ເຮັດ ນາ ຊຶ່ງ ການເກັບກ່ຽວ ສ່ວນນຶ່ງ ຕ້້ອງ ເສັຽຊ່ວຍ ໃຫ້ ເຈົ້າເມືືອງ ເເລະ ບ້ານກວາງ ຫລື ບ້ານບ່ອນ (ບ້ານ ບ່ອນ ທີ່ ເພິ່ນ ເກັບ ເສັຽສ່ວຍ ນັນເເລ “ການປົກຄອງ ບູຮານ”)
ກວງ ນາມ. ກວງໄກ (ໄກ ເເທ້ໆ ໄກ ອີ່ຫລີ) -* ກ່ວງ ຄຸນນາມ. ນໍ້າກ່ວງ (ນໍ້າໃສ)
-* ກວ້າງ ນາມ./ຄຸນນາມ. ຫອຍກວ້າງ ຫລື ຫອຍກີບກວ້າງ / ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ
ກວດ ກິຣິຍາ. ກວດກາ ກວາດ ນາມ./ກິຣິຍາ. ເຄື່ອງຫາປາ /ປັດ (ກວາດກາງບ້ານ ກວາດລ້າງ)
ກວຽນ ນາມ. ຍານ ທີ່ ດຶງ ດ້ວຍ ສັດ ຫລື ເເນວອື່ນ ກຽນ ກິຣິຍາ. ຕັດ ສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ອອກ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ ເພື່ອ ໃຫ້ ໄດ້ ຕາມ ຄວາມຕ້ອງການ
ກວນ ກິຣິຍາ. ຄົນ ປັ່ນ ປັ່ນປ່ວນ ວຸ້ນວາຍ (ກວນ ຫມາກຂາບ ເເປວ່າ ເຮັດ ຂາບເປັຽະ /Fr. Faire des confitures) ກວານ ນາມ. ຂຸນນາງ /ຫມໍຜີ ປະຈໍາບ້ານ (ກວານເຂົ້າຈໍ້າ) -* ກວ້ານ ນາມ./ກິຣິຍາ. ໂຮງການເມືອງ ຫໍເທພາຣັກຫລັກເມືອງ /ກັກຕຸນ ກັກ
-* ຂີ້ຕອກ ຫລື ເສດຜ້າ ອັນ ເປັນ ວົງກົມ

ພຍັນຊນະ ຕົວຫນ້າ ຕົວຂໍ ( ຂ ) ຫລື ຕົວຄໍ ( ຄ )

ຂ່າ ນາມ. ພຶດ (ຂ່າຂີງ) ຄ່າ ນາມ. ຣາຄາ (ຄ່າ ເປັນ ຄໍາມູນ)
ຂ່າວ ກິຣິຍາ./ນາມ. ຄ່າວ ນາມ. (ຂ້າວ ຊຶ່ງ ເປັນ ສຽງ ທ້ອງຖິ່ນ ທາງ ພາກເຫນືອ ຂອງ ປະເທດ ລາວ)
ໄຂວ່ ຫລື ໄຄວ່ ??? (ຖ້າ ທຽບ ໃສ່ “ໄຂວ່ຂາ” ຕ້ອງ ເເມ່ນ ຕົວຂໍ ເເລະ ຖ້າ ທຽບ ໃສ່ ສຽງຫນັກ “ໄຄວ່” ຕ້ອງ ເເມ່ນ ຕົວຄໍ ເຮົາ ຈະ ເຮັດ ຢ່າງໃດ ດີ ເເລະ ຄົນໄທຍ ເດ ໃຊ້ ເເນວໃດ ?)
ຂວງ ຂວາງ
ຂ່ວງ ຫລື ຂວ່າງ ຫລື ຄວ່າງ ຫລື ຄ່ວງ ???
...

ພຍັນຊນະ ຕົວຫນ້າ ຕົວສໍ ( ສ ) ຫລື ຕົວຊໍ ( ຊ )

ສ່າ ຊ່າ ສ່າເຫລົ້າ “ສ່າສຸຣາ” ຊ່າລື ຊ່າຊື່
ສື່ ຊື່ ສື່ສານ ສື່ຂ່າວ ຊື່ສຽງ ຂຶ້ນຊື່ລືຊາ
ສູ່ ຊູ່ ສູ່(ກິຣິຍາ) ໄປສູ່ ສູ່ກິນ ສູ່ຂວັນ ສູ່ຂໍ (ສູ່ສົມ)ຜົວສູ່ເມັຽສູ່ (ສູ່ຫາ)ໄປມາຫາສູ່ ຊູ່(ຄຸນນາມ) ຊູ່ຊຸມ ຊູ່ສິ່ງຊູ່ຢ່າງ
ສໍ່ ຊໍ່ ສໍ່ສອດ ສັບສໍ່ ຊໍ່ຊ້ອງ ຊໍ່ເເຊ່ ຊໍ່ຟ້າ
ເສົ່າ ເຊົ່າ ເສົ່າເສັ່ນ? ເສົ່າຫັນໃຈ ເຊົ່າຊານ ເຊົ່າບ້ານ ເຊົ່າຣົດ
ໃສ່ ໃຊ່ ໃສ່ສິນສອດ ໃສ່ໃຈ ໃຊ່ເເມ່ນ (ມິ ໃຊ່ = ບໍ່ ເເມ່ນ)
ສໍ່າ ຊໍ່າ ສໍ່າສິ່ງ ສໍ່ານຶ່ງສໍ່ານີ້ (ທໍ່ນີ້) ຊໍ່າຊິ່ມໃສ່ຫູ
ເສື່ອ ເຊື່ອ ເສື່ອສາດ ເສື່ອນອນ ເຊື່ອຊາ ເຊື່ອຖື
ສັ່ງ ຊັ່ງ ສັ່ງສອນ ຊັ່ງຊາ (ຊັ່ງນໍ້າຫນັກ=ຕິດຊິງ / ຊັ່ງນຶ່ງ ເທົ່າ ກັບ ໑໐ ບາດ)
ສິ່ງ ຊິ່ງ ຊັພສິ່ງ ສິ່ງຂອງ ຊິ່ງ ທີ່ ເປັນ ເຄື່ອງ ດົນຕຣີ
ເເສ່ງ ເເຊ່ງ ສາບເເສ່ງ ເເຊ່ງ ທີ່ ເປັນ ເຄື່ອງ ດົນຕຣີ
ສວ່າ ??? ຊວ່າ ສວ່າ ຊວ່າຊວ່າ (ສຽງ_)
ສົ່ງ ຊົ່ງ ສົ່ງເສີມ
ສວ່າງ ຊວ່າງ ເເສງ[ສະ-ຫວ່າງ] (ພຍັນຊນະ ຈູງ) ຊວ່າງເຊົາ (ອາການ ໄຂ້ ເບົາຂຶ້ນ ກວ່າເກົ່າ ເເຕ່ ເພິ່ນ ນິຍົມ ຂຽນກັນ ເເນວນີ້ “ສ່ວງ”)
ສວ່າຍ ຊວ່າຍ ??? ສວ່າຍຫນ້າ ສວ່າຍເຂົ້າ
ສວ່ານ ຊວ່ານໄຫລລິນ
ສ່ວງ ຊ່ວງ ສ່ວງເປາະສັດ ຊ່ວງຊີງ ຊ່ວງເຮືອ
ສ່ອງ ຊ່ອງ ສ່ອງເເສງ ຊ່ອງທາງ ຊ່ອງຊາຍ(ເເດນ) ຊຶ່ງ ຊາຍ ເເປວ່າ ຂອບ ຮິມ ດັ່ງ ຊາຍສົບ
ສວຍ ສວາຍ
ສ່ວຍ ຊ່ວຍ ຂ້າສ່ວຍ ສ່ວຍສາອາກອນ ຂອງສ່ວຍ ບັນນາການ ຊ່ວຍຊ່ອຍ ຊົດຊ່ວຍ (ຄວາມເເຕກຕ່າງ ຣະຫວ່າງ ຊ່ວຍ ເເລະ ຊ່ອຍ ?)
ສິ້ນ ຊິ້ນ -* ສິ້ນສຸດ “ສິ້ນເຊີງ” ເເຕ່ ອ່ານ ເປັນ ຊິ້ນ ເເລະ ກໍ ບໍ່ ເເປວ່າ ເຊົາເຊີງ
-* ສິ້ນ ທີ່ ອ່ານ ຕາມໂຕ ຫມາຍເຖິງ ເຄື່ອງ ທີ່ ເເມ່ຍິງ ນຸ່ງ ເພື່ອ ປົກ ຮ່າງກາຍ ພາກ ລຸ່ມ ຂອງ ເຂົາ
ຊິ້ນນຶ່ງ=ພວດນຶ່ງ
ເສັ່ນ ເຊັ່ນ ເສັ່ນສັ່ນ (ອາການ ຂອງ ຮ່າງກາຍ ສັ່ນ ເຫມືອນ ກັບ ໄຂ້ຫນາວ) ເຊັ່ນຄົນ ເຊັ່ນລູກ ເຊັ່ນຫລານ
ສ່ຽນ ຊ່ຽນ ສ່ຽນເສາະ ສ່ຽນໄມ້ ສ່ຽນເຫລັກ
ສ່ອນ ຊ່ອນ
ສຸ່ມ ຊຸ່ມ ສຸ່ມສານ ກະສຸ່ມ ຊຸ່ມເຢັນ
ເສື່ອມ ເຊື່ອມ ເສື່ອມເສັຽ (ນໍ້າຕານ ເສື່ອມ=ຄ່ອຍໆ ເປື່ອຍ ລົງ) /Fr. Dissoudre ເຊື່ອມໂຊ (ຄວາມສີວິໄລ ເຊື່ອມ) /Fr. Déclin
ສ່ຽວ ຊ່ຽວ ສ່ຽວສະຫາຍ (ຕາມ ປະເພນີ ຕ້ອງ ມີ ການຜູກເເຂນ ໃນ ການເເຮກ ສ່ຽວ ຣະຫວ່າງ ຄົນລາວ ດ້ວຍກັນ ຖ້າ ບໍ່ ເເມ່ນ ຄົນລາວ ຕ້ອງ ພິສູດ ການກະທໍາ ຂອງເຂົາ ວ່າ ເຂົາ ເເຮກ ສ່ຽວ ເພື່ອ ຫລອກລວງ ຫລື ເເນວໃດ) ຊ່ຽວຊານ
...ພຍັນຊນະ ຕົວຫນ້າ ຕົວຊໍ ( ຊ )

ຊຶ່ງ ເຊິ່ງ ເລິກເຊິ່ງ ເລິກຊຶ່ງ ຫລື ເລິກຊຶ້ງ ???
ຊ່ວງ ຊ້ວງ
ຊ່ວຍ ຊ່ອຍ
...

[] || | ṇ ā ī α α ກາພຍ໌ ພຍາງຄ໌ ◌ ບໍ່ທັນເເລ້ວ

bleue claire ບໍ່ ທັນ ເເລ້ວ

ຫມາຍເຫດ
------ oOo ------
ຄໍາອຸທິດ
------ oOo ------

ຂໍ ອຸທິດ ຜົນງານ ອັນ ເລັກໆ ນ້ອຍໆ ອັນນີ້ ເເດ່ ຄົນລາວ ທີ່ ຮັກຫອມ ຄວາມເປັນລາວ ທຸກຄົນ
ເເດ່ ພຣະເຖຣະນຸເຖຣະ ທຸກໆ ອົງ
ເເດ່ ພໍ່ ເເລະ ຄຸນງາມຄວາມດີ ຂອງ ເເມ່
ເເດ່ ນັກຮຽນ ເເລະ ນັກສຶກສາ ພາສາ ລາວ ທຸກຄົນ
ເເດ່ ອ້າຍ ເອື້ອຍ ນ້ອງ ໃພ້ ເຂີຍ ພ້ອມທັງ ຫລານ ທຸກຄົນ
ເເດ່ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ເເລະ ຫມູ່ເພື່ອນ ຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ ທຸກຄົນ
ເເດ່ ບຸນຄຸນ ຂອງ ພໍ່ຕູ້ເເມ່ຕູ້ ປູ່ຍ່າຕາຍາຍ ພ້ອມດ້ວຍ ທວດ ທຸກຄົນ
ເເລະ ພິເສດສຸດ ເເດ່ ເດັກນ້ອຍ ລາວ ທີ່ ກໍາລັງ ຮຽນ ພາສາ ລາວ ໃນ ປັດຈຸບັນນີ້
ທ້າຍສຸດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍ ອຸທິດ ກຸສົນ ຜົນບຸນ ທຸກຢ່າງ ທີ່ ໄດ້ມາ ເເດ່ ລູກ ທຸກໆ ຄົນ

K. Phouphetlinthong


4 ສານ ຈາກ ໂຟຣັອມ ພາຍໃນ /Messages de forum

 • ຄໍາລາວນຸກົມ ໒໙ ເດືອນ ມີນາ/mars  ຄສ. 2012 14:04

  ສະບາຍດີ ທ່ານອາຈານ ຄໍາເເພວ
  ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຕິດຕາມມາຕລອດ ເເຕ່ບໍ່ເຫັນອາຈານຂຽນດົນເເລ້ວ ກໍເປັນຫ່ວງ ຂໍໃຫ້ອາຈານ ດໍາເນີນຕໍ່ໄປ ພວກຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ຮຽນນໍາ ເເລະ ຂໍໃຫ້ ອາຈານ ຫມັ້ນຍືນ ຫມັ້ນຍືນ
  ຈາກ ນັກສຶກສາລາວ ອາຍຸ20ປີ

  ຕອບສານ ສະບັບນີ້

  • ຄໍາລາວນຸກົມ ໑໗ ເດືອນ ມິຖຸນາ/juin  ຄສ. 2014 08:42, ໂດຍ ກັດຕຸ ຄໍາເເພວ ພູເພັຊຣລິນທອງ - Phouphetlinthong

   ສະບາຍດີ ທ່ານ ນັກສຶກສາ ລາວ

   ກ່ອນອື່ນ ຫມົດ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍ ຂອບໃຈ ມາ ຍັງ ທ່ານ ນັກສຶກສາ ຫລາຍໆ ທີ່ ທ່ານ ຕິດຕາມ ການຂີດຂຽນ ເຫລົ່າ ນີ້ ຢູ່ ຕລອດ ເເລະ ຢາກ ຂໍຮ້ອງ ນໍາ ທ່ານ ຢ່າງ ນຶ່ງ ວ່່າ ຄັນ ພໍ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ກໍ ຢາກ ໃຫ້ ທ່ານ ຮຽກ ຂ້າພະເຈົ້າ ເປັນ ລູງ ຫລື ນ້າ ຕາມ ປະເພນີ ຂອງ ເຮົາ ມັນ ຄົງ ຈະ ມີ ຄວາມຫນັກເເຫນ້ນ ກວ່າ ຄໍາ ວ່າ ອາຈານ ອີກປະການນຶ່ງ ຄໍາ ອາຈານ ເຟີ້ ຫລາຍ ເກີນ ໄປ ເເລ້ວ ໃນ ສັງຄົມ ລາວ ເຮົາ ສ່ວນ ອາຍຸ ຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ ນັ້ນ ຢູ່ ຣະຫວ່າງ ໕໐ ເເລະ ໖໐ ປີ

   ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະ ພຍາຍາມ ສນອງ ຄໍາຮ້ອງ ຂອງ ຫລານ ເເລະ ຂໍ ຂອບໃຈ ໃນ ພອນ ຂອງ ຫລານ ຫລາຍໆ ສ່ວນ ຂພຈ (ລູງ ຫລື ນ້າ) ກໍ ຂໍ ບັນດົນ ບັນດານ ໃຫ້ ຫລາຍ ເປັນ ຜູ້ ນຶ່ງ ທີ່ ສາມາດ ກໍາ ໂຊກ ຊາຕາ ຂອງ ບ້ານເມືອງ ເຮົາ ໄວ້ ໃນ ອະນາຄົດ ຂ້າງ ຫນ້າ ສະນັ້ນ ຫລານ ຕ້ອງ ຮູ້ຈັກ ຣະວັງ ປາກ ຣະວັງ ຄໍ ເພື່ອ ບໍ່ ຫ້ ເຂົາ ຂ້າ ດ້ວຍ ການເເອົາ ຢາພິດ ເບື່ອ ເເລະ ໃຫ້ ພຍາຍາມ ຄິດ ຫາ ຄວາມປອດໄພ ສເມີ (ທັງ ເພິ່ນ ທັງ ໂຕ) ເເລະ ຜົນສະທ້ອນ ຕ່າງໆ ເນີ ຫລານ ເນີ

   ດ້ວຍ ຄວາມເຄົາຣົບ ເເລະ ນັບຖື

   ຕອບສານ ສະບັບນີ້

 • ຄໍາລາວນຸກົມ ໑໖ ເດືອນ ມິຖຸນາ/juin  ຄສ. 2014 07:18

  ສະບາຍດີອາຈານ ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າບັນດາກູ່ມໃນພາສາລາວນີ້ມີຄວາມສັບສົນຫລາຍ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກສະເໜີໃຫ້ທາງອາຈານໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງຄຳເວົ້າຫຼືຮູບແບບຂອງພາສາເຊັ່ນ: ໂຄງສ້າງຂອງຖ້ອຍຄຳ ຫຼື ຄຳເວົ້າເປັນຕົ້ນ.

  ຕອບສານ ສະບັບນີ້

  • ຄໍາລາວນຸກົມ ໑໗ ເດືອນ ມິຖຸນາ/juin  ຄສ. 2014 09:42, ໂດຍ ກັດຕຸ ຄໍາເເພວ ພູເພັຊຣລິນທອງ - Phouphetlinthong

   ສະບາຍດີ ທ່ານ ທີ່ ເຄົາຣົບ ເເລະ ນັບຖື

   ຂໍ ຂອບໃຈ ເປັນ ພິເສດ ມາ ຍັງ ທ່ານ ຫລາຍໆ ທີ່ ໄດ້ ອອກ ຄວາມເຫັນ ອັນ ມີ ປໂຍດ[ປະ-ໂຫຍດ] ເເກ່ ສົງຄົມ ລາວ

   ທ່ານ ເວົ້າ ຖືກ ເເລ້ວ ວ່າ ມັນ ມີ ຄວາມສັບສົນ ຢູ່ ໃນ ບົດຄວາມ ຕ່າງໆ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຕອນນັ້ນ ຂພຈ ຫາ ກໍ ເລີ່ມ ຂຽນ ໃຫມ່ ສະນັ້ນ ຂພຈ ຈໍາເປັນ ຕ້ອງ ຂຽນ ຕາມ ຮອຍ ຂອງ ບັນດິດ ລາວ ໄປ ເສັຽ ກ່ອນ ເພື່ອ ຊອກຫາ ພື້ນຖານ ຂອງ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າ ເປັນຫຍັງ ເພິ່ນ ຈຶ່ງ ເຮັດ ເເນວນີ້ ນຶ່ງ ເເລະ ຢາກ ຮູ້ຈັກ ວ່າ ອັນໃດ ຜິດ ເເລະ ອັນໃດ ຖືກ ນຶ່ງ ຄັນ ເຮົາ ບໍ່ ເຂົ້າໃຈ ສອງ ຢ່າງ ນີ້ ເຮົາ ກໍ ບໍ່ ສາມາດ ຈະ ອະທິບາຍ ໃຫ້ ຄົນ ທັງຫລາຍ ເຂົ້າໃຈ ນໍາ ເຮົາ ໄດ້

   ຂພຈ ຂໍ ຕອບ ເເບບ ສັ້ນໆ ດັ່ງ ນີ້ ຄື

   • ວ່າດ້ວຍ ໂຄງ ສ້າງ ຂອງ ຖ້ອຍຄຳ ຫຼື ຂອງ ຄຳເວົ້າ - ໃຫ້ ໄປ ອ່ານ ຢູ່ ບົດຄວາມ ກ່ຽວກັບ ຄໍາກິດົກ ຄໍາຕັດທິດ ຄໍາອະໄວຍະຍະ ເຫລົ່ານີ້ ເປັນຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງ ຄໍາ ໃຫມ່ ຂຶ້ນ ມາ ຫລື ການປະກອບ ຄໍາເວົ້າ ຕ່າງໆ ໃນ ພາສາ ລາວ ສະເພາະ ຄໍາ ລາວ ເເທ້ໆ ທີ່ ເຮົາ ຮຽກ ຄໍາ ໂທນ ນັ້ນ ມັນ ບໍ່ ມີ ບັນຫາ ອັນໃດ ທັງສິ້ນ ຊຶ່ງ ຄໍາ ໂທນ ຫມາຍເຖິງ ຄໍາ ທີ່ ມີ ເເຕ່ ພຍາງ ດຽວ ເເລະ ທີ່ ມີ ຄວາມຫມາຍ ເປັນ ຂອງ ມັນ ເອງ ສ່ວນ ພຍາງ ທີ່ ບໍ່ ມີ ຄວາມຫມາຍ ນັ້ນ ເຮົາ ບໍ່ ຮຽກ ຄໍາ ໂທນ ຍ້ອນ ມັນ ເປັນ ຄໍາ ທີ່ ເພິ່ນ ຮຽກ ກັນ ວ່າ ຄໍາປັດໄຈ ເເລະ ຄໍາອຸປສັກ ຫລາຍກວ່າ ດັງ ກະຕ່າ ກະເປົ໋າ ຕລາດ[ຕະ-ຫລາດ] ເປັນຕົ້ນ ຊຶ່ງ ພຍາງ "ກະ" ເເລະ "ຕະ" ບໍ່ ມີ ຄວາມຫມາຍ
    • ຄໍາປະສົມ ທຸກໆ ຄໍາ ທີ່ ເປັນ ຄໍາລາວ ລ້ວນໆ ຈະ ມາ ຈາກ ຄໍາ ໂທນ ທັງນັ້ນ ເເລະ ຄໍາປະສົມ ດັ່ງກ່າວ ຈະ ຮັກສາ ຄວາມຫມາຍ ຂອງ ພຍາງ ນຶ່ງ ພາຍໃນ ສອງ ຄໍາ ນັ້ນ ໄວ້ ຢ່າງ ຕໍ່າສຸດ ດັ່ງ
     • ເຮືອ + ບິນ = ເຮືອບິນ (ຍົນ) => ຄວາມຫມາຍ ຂອງ ຄໍາ ໂທນ ທັງ ສອງ ຖືກ ຮັກສາ ໄວ້
     • ຊ່ວຍ + ເຫລືອ = ຊ່ວຍເຫລືອ => ຝຣັ່ງ ເເປ ຄໍາ ຊ່ວຍ ວ່າ aider (help en.) ເເລະ ເເປ ຄໍາ ເຫລືອ ວ່າ le reste ຄັນ ເຮົາ ເອົາ ຄໍາ ທັງ ສອງ ມາ ປະສົມ ເຂົ້າ ກັນ ມັນ ຈະ ກາຍ ເປັນ aider le reste ຫມາຍຄວາມວ່າ s’entraider ຄື ຊ່ວຍ ຊຶ່ງກັນເເລະກັນ ໃນ ຕອນ ນີ້ ພາສາ ຝຣັ່ງ ພາ ໃຫ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງ ເຮົາ ຫນັກເເຫນ້ນ ຂຶ້ນ ກວ່າເກົ່າ ນອກຈາກ ຊ່ວຍ ຕົນເອງ ເເລ້ວ ເຮົາ ກໍ ພຍາຍາມ ໄປ ຊ່ວຍ ຄົນ ທີ່ ເປັນ ລາວ ເຫມືອນ ກັນ ກັບ ເຮົາ ເພື່ອ ຄວາມຫມັ້ນຄົງຍືນຍົງ ຂອງ ຄວາມເປັນ ລາວ ນັ້ນເອງ ໂດຍ ພຍາຍາມ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ຄົນລາວ ມີ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຖນັດ ດີ ຂຶ້ນ ເມື່ອ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ມີ ເເທ້ ຢູ່ ໃນ ຕົວ ຂອງ ເຮົາ ວັດຖຸ ຕ່າງໆ ດັ່ງ ເງິນຄໍາກໍາເເກ້ວ ເປັນຕົ້ນ ຈະ ຫລັ່ງໄຫລ ມາ ເອງ ເພາະ ເຮົາ ຮູ້ຈັກ ວິຖີ ທາງ ຢູ່ເເລ້ວ
     • ຯລຯ

   ສລຸບ ເເລ້ວ "ໂຄງ ສ້າງ ຂອງ ຖ້ອຍຄຳ ຫລື ຂອງ ຄຳເວົ້າ" ຄົງ ຈະ ຢູ່ ໃນ ຮູບ ນີ້ ເເຕ່ ກ່ອນ ຈະ ສ້າງ ຄໍາເວົ້າ ໃຫມ່ ຂຶ້ນ ມາ ໄດ້ ເຮົາ ກໍ ຕ້ອງ ເຂົ້າໃຈ ໄວຍາກອນ ໃຫ້ ຖນັດ ດ້ານ ນາມ ສັພນາມ ຄຸນນາມ ຄໍາວິເສດ ບຸພບົດ ກິຣິຍາ ສັນທານ ອຸທານ ຊຶ່ງ ຫມາຍເຖິງ ວາຈີວິພາກ (ວາຈີ=ວາຈາ ກໍ ຄື ຄໍາເວົ້າ ດັ່ງ ທີ່ ທ່ານ ໄດ້ ກ່າວ ມາ ນັ້ນ ເເລ) ຄັນ ເຮົາ ບໍ່ ເຂົ້າໃຈ ວາຈີວິພາກ ຖນັດ ເເລ້ວ ການໃຊ້ ຄໍາສັບ ກໍ ຜິດ ການຂຽນ ປໂຍກ ກໍ ຜິດ ເເລະ ປໂຍກ ກໍ ບໍ່ ເຂົ້າ ກັບ la logique de la langue lao ຄື ການປາກເວົ້າ ອັນ ຖືກຕ້ອງ ຂອງ ຄົນລາວ ເເລະ ກໍ ບໍ່ ຕ່າງ ຫຍັງ ກັບ ເເກວ ເເລະ ຂ້າ ເວົ້າ ລາວ ນັ້ນ ເເລ

   ຄັນ ທ່ານ ຫມາຍເຖິງ ໂຄງຮ່າງ ຂອງ ປໂຍກ ນັ້ນ (sructure d’une pharse simple et complexe) ຫລື ຈະ ຮຽກ syntaxe ກໍ ໄດ້ ອັນ ນີ້ ເປັນ ເຣື່ອງ ນຶ່ງ ຕ່າງຫາກ ຊຶ່ງ ຄົນລາວ ທັງ ຊາດ ພາ ກັນ ຂຽນ ປໂຍກ ຜິດ ທັງນັ້ນ ຍ້ອນ ເພິ່ນ ຂາດ ການສຶກສາ ໄວຍາກອນ ນັ້ນເອງ

   ຂພຈ ບໍ່ ຮູ້ຈັກ ວ່າ ຄໍຕອບ ຂອງ ຂພຈ ໃຫ້ ຄວາມພໍໃຈ ເເກ່ ທ່ານ ຫລື ບໍ່

   ຂໍ ຂອບໃຈ ນໍາ ທ່ານ ອີກ ເທື່ອ ນຶ່ງ ທີ່ ມີ ສາຍຕາ ໄກ

   ຮັກເເພງ

   ຕອບສານ ສະບັບນີ້

ອອກຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບ ບົດຄວາມ ບົດນີ້

SPIP | ເກາະກ່າຍອອກ /Se déconnecter ] | | ຮ່າງ ເວັບໄຊ | ຕິດຕາມ ການດໍາເນີນ ຂອງ ເວັບໄຊ /Suivre la vie du site RSS 2.0